תקנון החברה

1. מבוא

1.1 האמור בתקנון זה מתייחס באופן זהה לשני המינים. ניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

1.2 ברוך הבא לאתר חברת רובין ר.י.ד בע"מ ח.פ. . אנא קרא בעיון תוכן תקנון זה אשר מהווה את הבסיס המשפטי לשימוש באתר ויהווה את הבסיס לדיון משפטי בינך לבין חברת רובין ר.י.ד בע"מ וזאת בגין כל עניין ופעילות שייעשו באתר חברת רובין ר.י.ד בע"מ (בין באמצעות מחשב, בין באמצעות טאבלט, בין באמצעות סמארטפון או בכל דרך שהיא, קיימת היום או שתפותח בעתיד).

1.3 בעצם השימוש באתר הינך מאשר שקראת והסכמת לאמור בתקנון זה. ככל שאין אתה מסכים לאמור בתקנון, הינך נדרש לחדול מכל שימוש באתר.

1.4 חברת רובין ר.י.ד בע"מ שומרת לעצמה לשנות את התקנון מפעם לפעם. לקבלת גרסה עדכנית אנא הקפד מעת לעת להיכנס לתקנון החברה כפי שמפורסם באתר רובין ר.י.ד בע"מ. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת.

2. כללי

2.1 חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר בכל אופן שהוא (לרבות העלאת תמונות ו/או שליחתן) אשר: מפר זכויות יוצרים של מאן דהוא ו/או מהווה עדות או פותח פתח לעבירה פלילית או עוולה אזרחית ו/או מהווה משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או פרסום חומרי תועבה ו/או פורנוגרפיה (ובכלל זה עירום כלשהו) ו/או מהווה גילויי גזענות ו/או אלימות ו/או איומים ו/או אפלייה ו/או פוגע בצנעת הפרט ו/או מהווה הפרת סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ו/או מקים עילה לתביעה ו/או מהווה הפרת הוראת כל דין לרבות אך לא להוציא חוק איסור לשון הרע , תשכ"ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981 ו/או חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או מהווה חומר תעמולה ו/או הינו משום מסר פוליטי או מדיני ו/או המפר זכויות חוזיות של מאן דהוא ו/או חומר שפרסומו נאסר בדין.

2.2 המשתמש באתר מאשר כי הינו בעל הזכויות בכל חומר המועלה ו/או נשלח על ידו וכי בכל שימוש בחומר כאמור אין משום פגיעה כלשהי בפרטיות מאן דהוא (ובין היתר כי קיבל הסכמת כל מצולם ככל שנדרש לה).

2.3 חברת רובין ר.י.ד בע"מ אינה יכולה לפקח על כל החומרים המועלים באמצעות האתר ובשום אופן לא תישא באחריות כלשהי לכל חומר כאמור, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות למחוק חומרים שאינם ראויים ממחשביה ו/או לפעול בכל דרך שתיראה לה בהתאם להפרה שתבוצע כמתואר לעיל ובתקנון ומבלי לגרוע מן האמור תוך מניעת הדפסתם של חומרים מפירים. חברת רובין ר.י.ד בע"מ לא תשא באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממחיקה ו/או אי הדפסה כאמור. חברת רובין ר.י.ד בע"מ שומרת לעצמה את הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו לה ו/או למפעיליה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למי ממשתמשיה ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות כל נזק שנגרם לה כתוצאה מהפרת ההוראות דלעיל.

2.4 חברת רובין ר.י.ד בע"מ תהיה רשאית מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לסרב בכל עת להפיק ו/או להדפיס כל חומר שהוא ו/או למחוק מכל מקום בו טען המשתמש חומר, אף אם אין בהם משום חומר אסור כאמור לעיל. סירבה חברת רובין ר.י.ד בע"מ להדפיס/לאחסן חומר כאמור, לא תקום ללקוח כל זכות לטענה ו/או תביעה כנגד חברת רובין ר.י.ד בע"מ בגין סירוב זה.

2.5 ביצוע הזמנה באתר מותרת לתאגידים ולבגירים בלבד, אשר הזדהו באופן מלא, מסרו כתובת דואר אלקטרוני תקינה והינם הבעלים של כרטיס אשראי תקין ופעיל.

2.6 חברת רובין ר.י.ד בע"מ שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולחסום השתתפות של משתמשים שהתנהלותם אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין.

2.7 חל איסור על המשתמש על הצגת האתר כאילו אינם שייכים לחברת רובין ר.י.ד בע"מ ו/או שייכים לו או למאן דהוא אחר (לרבות באמצעות קישורים, לינקים, צילומי מסך וכיוצ"ב). חל איסור על המשתמש להציג עצמו כאילו הינו שליחה של חברת רובין ר.י.ד בע"מ ו/או הפועל בשמה או מטעמה.

2.8 חברת רובין ר.י.ד בע"מ עושה מאמץ לאפשר את שירותיה ברציפות אולם יכול ומסיבות שונות תהיינה תקלות ו/או הפסקות במתן השירותים ולמשתמש לא תקום כל טענה או תביעה כלפי חברת רובין ר.י.ד בע"מ ככל שיארע האמור.

2.9 חברת רובין ר.י.ד בע"מ משתמשת באבטחת מידע ואולם תעבורת הנתונים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הסלולר אינה מוצפנת. למשתמש לא תקום כל טענה או תביעה כלפי חברת רובין ר.י.ד בע"מ ככל שחומר ששלח או העלה הגיע לצד ג' כלשהו.

3. אחסון חומר

3.1 חברת רובין ר.י.ד בע"מ פועלת באופן סביר, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על שלמות החומרים המועברים אליה. למרות זאת, על המשתמש לדאוג לגבות את החומר המועבר/מועלה על ידו לאתר למקרה הצורך וככל שניתן. אין חברת רובין ר.י.ד בע"מ אחראית לשחזור קבצים שנפגעו/נמחקו בזמן שהיו ברשותה והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מחברת רובין ר.י.ד בע"מ ו/או מי מטעמה במידה ואירוע כמתואר מתרחש.

3.2 במקרה של אובדן חומר לפני שהופק המוצר, כך שלא יהיה ניתן לשחזרו, יוחזר ללקוח מלוא הסכום אותו שילם.

3.3 ככל שנשמר חומר בחברת רובין ר.י.ד בע"מ, משתמש המבקש כי חברת רובין ר.י.ד בע"מ לא תשמור חומר שנשלח על ידו יפנה לחברת רובין ר.י.ד בע"מ בבקשה להסיר חומר זה ופנייה זו ומעקב אחר ביצעה הינן באחריותו בלבד. משתמש שלא פנה כאמור לא יהא רשאי לבוא לחברת רובין ר.י.ד בע"מ בטענה ו/או תביעה כלשהי בגין כל נזק שאירע לו כתוצאה מאי הסרת חומר כאמור ו/או משמירתו בחברת רובין ר.י.ד בע"מ. פנייה כאמור תהא בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני הבא: sales@rubinrid.co.il

3.4 בכל מקרה חברת רובין ר.י.ד בע"מ לא תהיה אחראית כלפי המשתמש לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע , בין במישרין ובין בעקיפין מכל מין וסוג שהם.

3.5 המשתמש יהא אחראי לוודא שתיבת הדואר האלקטרוני העדכנית שלו מעודכנת ותקינה בעת ההזמנה באתר בחברת רובין ר.י.ד בע"מ וכי דואר הנשלח אליו מאת חברת רובין ר.י.ד בע"מ אינו מגיע לדואר הזבל.

4. לפני אישור ההזמנה

4.1 על המשתמש לעשות הגהה קפדנית, לפני אישור משלוח ההזמנה.

4.2 ככל שהלקוח ישתמש בשירותי גרפיקה של החברה, מתן אישור הגרפיקה במייל מהווה אישור סופי שלאחריו מוסרת האחריות מחברת רובין ר.י.ד בע"מ.

4.3 חברת רובין ר.י.ד בע"מ אינה אחראית לשגיאות כתיב/כתב, או שגיאות הגהה אחרות, שגיאות במיקומי תמונות, טקסטים ו/או עמודים ו/או כל טעות אחרת בעיצוב (לרבות אך לא להוציא אי ניצול מקסימאלי או אופטימאלי של עמודים או שטחי הדפסה, שילוב תמונות באיכות נמוכה, צבעים שאינם מתאימים וכד'). המוצר יודפס כפי שאושר על ידי הלקוח בתהליך ההזמנה. הזמנה ששולמה ואושרה תישלח אוטומטית להדפסה ואינה ניתנת לתיקון או עצירה.

4.4 חברת רובין ר.י.ד בע"מ מדפיסה את הקבצים המועברים אליה בהתאם להנחיות יצרני ציוד הדפוס. ואולם יש לדעת כי תצוגת התמונות ע"ג מסך דיגיטאלי (ובין מסך למסך , כתלות במפרט הטכני של המסך ובכיולו) שונה מהותית מדפוס ע"ג נייר. על כן תתכן סטייה בין גוון/עוצמת/בהירות הצבעים המוצגים על גבי המסך לצבעים בפועל בעת ההדפסה וסטייה של מילימטרים ספורים בגודל המוצר. למשתמש לא תקום טענה או תביעה בגין סטיות כאמור.

5. הזמנה ואספקה

5.1 הזמנת מוצר והופעת אינדיקציה כי נשלח לחברת רובין ר.י.ד בע"מ אינה מהווה אישור על קבלת ההזמנה והכנסתה לייצור. רק לאחר קבלת הקובץ ובדיקתו הטכנית וחיוב תקין של כרטיס האשראי תועבר ההזמנה לייצור.

5.2 מועדי האספקה המפורסמים באתר ימנו ממועד העברת ההזמנה לייצור לאחר בדיקת תקינות הקובץ, התוכן אותו הוא מכיל כאמור לעיל וחיוב תקין של כרטיס האשראי. במקרה של הפקת דפוס הכוללת ריבוי עותקים ודרישה של המשתמש לעותק להגהה , מועד האספקה ימנה מעת אישור ההדפסה הכתוב שישלח ע"י המשתמש.

5.3 אין חברת רובין ר.י.ד בע"מ אחראית על עיכוב במסירת המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתה ובכלל זה שביתות ועיצומים.

5.4 בעת מסירת המוצר רשאית חברת רובין ר.י.ד בע"מ לדרוש נוכחות של בעל כרטיס האשראי לצורך זיהוי וחתימה על שובר אשראי.

5.5 בעת משלוח באמצעות חברות שליחים, אזורי החלוקה מוגבלים. ליישובים להם אין חברות השליחים מבצעות שליחויות (מנימוקים שונים), לא יתאפשר משלוח באמצעות חברות שליחים ונציג משירות הלקוחות יפנה להמשך טיפול.

5.6 במקרה של אובדן משלוח, אחריותה של חברת רובין ר.י.ד בע"מ תהיה מוגבלת לאספקה מחדש של המוצר המוזמן, לאחר שקיבלה אישור מהגורם המשלח המאשר את האובדן וזאת על חשבונה של חברת רובין ר.י.ד בע"מ וזאת למעט אם האובדן נבע ממתן כתובת שגויה ע"י המשתמש.

5.7 חברת רובין ר.י.ד בע"מ לא תהיה אחראית כלפי נזק ישיר או עקיף לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות הנגרם כתוצאה מהגעת החומר המודפס המוזמן לצד שלישי כלשהו.

5.8 בחברת רובין ר.י.ד בע"מ מיושמת מערכת אבטחת איכות קפדנית ביותר, במידה וקיבלת מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש להעבירו תוך 14 יום למשרדי חברת רובין ר.י.ד בע"מ עפ"י הכתובת המצוינת באתר לצורך בדיקה . מוצר פגום יוחלף באחר ואולם בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי .

6. מבצעים

6.1 חברת רובין ר.י.ד בע"מ תפרסם, מפעם לפעם, מבצעים שונים ללקוחותיה.

6.2 המבצעים יחייבו את חברת רובין ר.י.ד בע"מ אך ורק בכפוף לתנאיהם כפי שיפורסמו ולתקופה הנקובה בפרסומים.

7. דיוור

7.1 ע"י ביצוע הזמנה באתר נותן המשתמש את הסמכתו להיכלל ברשימת הדיוור של חברת רובין ר.י.ד בע"מ.

7.2 משתמש המבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה, רשאי לעשות כן בכל עת באמצעות לחיצה על לינק ההסרה במייל הדיוור או פנייה לכתובת הדוא"ל sales@rubinrid.co.il.

8. ביטול עסקה

8.1 ביטול עסקות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 .

8.2 לתשומת הלב, עפ"י הוראות החוק, אין לבטל עסקה בגין מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת. המוצרים המיוצרים ע"י חברת רובין ר.י.ד בע"מ הינם מוצרים שיוצרו לפי דרישה מיוחדת.

8.3 אשר על כן ביטול אפשרי רק עד רגע תחילת עיבוד הקבצים לקראת הדפסתם.

8.4 כל הודעת ביטול שתתקבל לאחר מועד זה, לא תאושר !

8.5 מבלי לסתור את הכתוב בסעיף 8.3 עצירת הזמנה תבוצע טלפונית רק מול שירות הלקוחות בטלפון 03-6130444 וכאמור תתאפשר רק במידה שההזמנה טרם נכנסה לביצוע.

9. הגבלת אחריות

9.1 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בשום פנים לא תהא חברת רובין ר.י.ד בע"מ אחראית כלפי המשתמש (והמשתמש מוותר בזאת מראש) לכל סכום ו/או דמי נזק שהם, מכל מין וסוג שהוא (לרבות אך לא להוציא נזק ישיר או עקיף, נזק כספי, עונשי, נזק גוף, תוצאתי, אובדן רווח) אשר קשורים במישרין או בעקיפין למתן שירותי חברת רובין ר.י.ד בע"מ ו/או לתכני האתר ו/או לאפשרות השימוש (לרבות הפסקה בשירותים) בשירותי חברת רובין ר.י.ד בע"מ ו/או לזכויות יוצרים ו/או לנזקים שנגרמו למחשב/סמארטפון/טאבלט המשתמש (לרבות אך לא להוציא שנגרמו כתוצאה מוירוסים, תולעים וכד') ו/או כתוצאה מפריצה למחשב/סמארטפון/טאבלט.

9.2 מבלי לגרוע מן האמור סכום הנזק המכסימלי בו תישא חברת רובין ר.י.ד בע"מ לא יעלה על סכום ההזמנה האחרונה שבוצעה ע"י המשתמש.

9.3 בכל מקום בתקנון בו הוגבלה אחריותה של חברת רובין ר.י.ד בע"מ ו/או קמה זכותה של חברת רובין ר.י.ד בע"מ לפיצוי ו/או שיפוי ו/או ישנה הגבלה על אחריותה של חברת רובין ר.י.ד בע"מ, תהא המשמעות אף באשר למנהלים ו/או בעלי מניות ו/או עובדים בחברת רובין ר.י.ד בע"מ ו/או מי מטעמה.

10. שיפוי

10.1 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש באתר יפצה ו/או ישפה את חברת רובין ר.י.ד בע"מ בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תגיע אליה והנובעת מהפרת המשתמש את תקנון זה ו/או את הוראות הדין.

10.2 השיפוי יהא בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברת רובין ר.י.ד בע"מ ו/או למי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקיה ו/או למי מטעמה.

10.3 השיפוי יהא מיד עם דרישתה הראשונה של חברת רובין ר.י.ד בע"מ.

10.4 המשתמש באתר אף מייפה את כוחה של חברת רובין ר.י.ד בע"מ, ככל שניתן, להעביר על שמו כל תביעה שהיא מכל מין וסוג שהוא ולפעול להסרת כל אחריות מחברת רובין ר.י.ד בע"מ בגין כל תביעה אשר מקורה בהפרת המשתמש את תקנון זה ו/או את הוראות הדין.

11. שונות

11.1 זכויות הקניין הרוחני באתר חברת רובין ר.י.ד בע"מ ובשירותיה הינם שלה ו/או של מי מטעמה בלבד. חברת רובין ר.י.ד בע"מ הינה הבעלים ו/או בעלת זכויות השימוש של השמות והסימנים המסחריים באתר, בכלים ובשירותיה, לרבות באייקונים (icons), בגרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo). אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר ו/או בכלים.

11.2 רישומי המחשב של חברת רובין ר.י.ד בע"מ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות .

11.3 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל .

11.4 עיכוב או הימנעות מצידה של חברת רובין ר.י.ד בע"מ להסכם מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על פי תקנון זה, לא יראו אותם כויתור או כמניעה מצידה מלהשתמש בזכויותיה בעתיד, והיא תהא רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון.

11.5 כל סכום שתחוב חברת רובין ר.י.ד בע"מ למשתמש מכל סיבה שהיא, לא יהא המשתמש זכאי לקזזו מכל סכום שיחוב לחברת רובין ר.י.ד בע"מ, אלא בהסכמתה של חברת רובין ר.י.ד בע"מ.

11.6 התיישנות – המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות לתביעות שמוגשות על ידו כנגד חברת רובין ר.י.ד בע"מ תהא בת 12 חודשים בלבד.

11.7 לבתי המשפט במחוזות הבאים תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר: תל אביב, מרכז, חיפה, צפון, דרום וירושלים.

150000

לקוחות מרוצים

70

שנות וותק ונסיון !

200

מכונות לביצוע מושלם

1000000

הדפסות בכל חודש!

רובין ריד - בית דפוס דיגיטלי

כל שירותי הדפוס במקום אחד

רובין ריד בית דפוס בראשון לציון המציע שירותי דפוס דיגיטלי ושירותי הפקות דפוס מקצועי. מבחר ענק של מוצרי דפוס דיגיטלי: עיצוב והדפסת הזמנות לאירועים, הדפסה על קנבס, ניירת משרדית, מתקני תצוגה לכנסים ולתערוכות, שילוט והדפסות ענק ועוד.

ברשותנו מכונות וציוד מהמתקדמים מסוגם בעולם, כולל ציוד דיגיטלי ממוחשב הנותן מענה לעבודות קטנות כגדולות בזמן קצר ביותר ובאיכות גבוהה ביותר.
בין לקוחותינו נמנים חברות בנייה, חברות הייטק, משרדי אדריכלים, משרדי פרסום, חברות ממשלתיות ומשרד הביטחון, בתי ספר, גרפיקאים ובתי סטודיו.

גלה עוד
כן, אשמח!
לעזור לך?
אפשר לעזור לך?